חרבות ברזל - עדכוני מערכת נתוני אשראי


כיצד יושפעו נתוני האשראי שמועברים למערכת ומשמשים לקביעת דירוג אשראי בעקבות יישום מתווה הסיוע?

הממונה על שיתוף נתוני אשראי בבנק ישראל הנחה את מקורות המידע לדווח על מתן הקלות באופן שתואם לרישומים במערכות הפנימיות שלהם, אשר ככלל לא אמורים לבטא אינדיקציה שלילית לגבי הלקוח בגין אותן הקלות.

אנו מעריכים שלא תהיה לאותן הקלות השפעה ישירה שלילית על דירוג האשראי, או לכל היותר תהיה השפעה מועטה. 

חשוב להדגיש שהחלטה על מתן אשראי אינה מבוססת רק על נתונים שמקורם במערכת נתוני אשראי. 

בשאלות פרטניות ניתן לפנות למוקד פניות הציבור של המערכת בטלפון 6194* או באמצעות הטופס המקוון

סימון נתונים שליליים שידווחו על רקע מלחמת "חרבות ברזל"

הממונה על שיתוף נתוני אשראי הנחה את מקורות המידע המדווחים למאגר לזהות ולסמן את הנתונים השליליים שידווחו על רקע המצב הביטחוני והשלכותיו על אזרחי המדינה. סימון המידע יאפשר ללשכות האשראי ולנותני האשראי להבחין בין מידע שלילי שנוצר לפני המלחמה למידע שלילי שנוצר לאחר שפרצה המלחמה.

 

אנו מבקשים להפנות את תשומת לב הציבור לשירותים שמציעים נותני האשראי במטרה להקל על הלקוחות. בהקשר זה מוצע ליצור קשר עם נותני האשראי שהתחייבתם להם ולבחון אפשרויות לדחייה או לפריסת תשלומים לפי הצורך. מידע נוסף ופרטי קשר אפשר למצוא באתר האינטרנט של בנק ישראל: https://www.boi.org.il/bank-of-israel/iron-swords

אנו ממליצים לפעול בתיאום עם נותני האשראי על מנת למנוע ככל שניתן מצבים של חריגה ממסגרת אשראי, החזרת צ'קים או פיגור בתשלומים. חריגה או פיגור שלא הוסדרו מראש עלולים לפגוע בדירוג האשראי וביכולת לקבל אשראי בתנאים טובים בעתיד. 

דחיית דיווח למאגר נתוני אשראי על פיגורים בתשלומי הלוואות של לקוחות

כדי לאפשר לציבור שהות מספקת להסדרת התחייבויותיו מול נותני האשראי, ולמנוע דיווח על פיגורים בתשלומי הלוואות שנבעו מסיבות טכניות שונות, הממונה על שיתוף נתוני אשראי בבנק ישראל הנחה את מקורות המידע המדווחים למאגר (שהם נותני אשראי) והורה להם להאריך את משך הזמן הנדרש לפני דיווח על פיגורים בתשלום הלוואות, כך שבמקום לדווח על הפיגור לאחר 30 ימים, הם ידווחו רק לאחר 60 ימים. ההוראה תחול על הדיווח החודשי בגין החודשים אוקטובר 2023 עד יוני 2024, והממונה רשאי להורות על החלתה על חודשי דיווח נוספים.