חקיקה ואסדרה

חוקים

שם
תאריך

חוק נתוני אשראי, התשע"ו-2016

18.11.2021

תקנות

שם
תאריך

תקנות נתוני אשראי, התשע"ח-2017

04.03.2021

כללים

שם
תאריך

כללי נתוני אשראי (רישוי לשכות), התשע"ז-2017

13.09.2018

כללי נתוני אשראי (גמול והחזר הוצאות לחברי הוועדה המייעצת), התשע"ח-2017

23.11.2017

כללי נתוני אשראי (הוראות שונות), התשע"ח-2018

12.04.2021

כללי נתוני אשראי (אבטחת מידע), התשע"ט-2018

25.11.2018

כללי נתוני אשראי (שיעורי הפחתה מרביים של סכומי העיצום הכספי), התשע"ח-2018

12.08.2018

צווים

שם
תאריך

צו נתוני אשראי (אגרות), התשע"ח-2017

23.02.2021

צו נתוני אשראי (הקדמה של תחילת הוראות לפי החוק והוראות הממונה לעניין מסירת מידע ממקורות המידע למאגר), התשע"ח-2018

12.08.2018

צו נתוני אשראי (דחיית יום התחילה של החוק), התשע"ט-2018

20.09.2018

צו נתוני אשראי (דחיית יום התחילה לעניין חברת חשמל), התשפ"א-2020

03.12.2020

צו נתוני אשראי (דחיית יום התחילה לעניין חברת חשמל), התשפ"ג-2023

12.01.2023

מדיניות האסדרה של הממונה

יישום חוק עקרונות האסדרה, התשפ"ב-2021 בתחום השיתוף בנתוני אשראי

שם
תאריך

מדיניות האסדרה של הממונה

01.12.2022

תוכנית אסדרה שנתית של הממונה לשנת 2024

15.02.2024