אגרות


להלן רשימת האגרות המפורטות בצו נתוני אשראי (אגרות), התשע"ח-2017 והסכומים המעודכנים בהתאם לסעיף 4 לצו:

סוג האגרה סכום מעודכן ל-1.1.2024  הסכום בצו
אגרה בעד רישיון שירות נתוני אשראי או שירות מידע על עוסקים 56,490 ש"ח 50,000 ש"ח
אגרה שנתית עבור לשכת אשראי או לשכת מידע על עוסקים*  22,600 ש"ח 20,000 ש"ח
מסירת מידע לנותן אשראי על שינויים בנתוני אשראי לגבי לקוח לפי סעיף 13(1)(ב) לחוק 2.30 ש"ח 2 ש"ח
מסירת מידע ללקוח על שינויים בנתוני אשראי לגביו הכלולים במאגר לפי סעיף 13(2)(ג) לחוק 2.30 ש"ח 2 ש"ח
מסירה של נתונים השמורים במאגר שנמסרו ללשכת האשראי בעבר לפי סעיף 23(ב) לחוק   5.70 ש"ח 5 ש"ח
מסירה בודדת של נתוני אשראי לגבי לקוח לשם עריכת דוח אשראי לפי סעיף 29 לחוק  3.40 ש"ח 3 ש"ח
מסירה בודדת של נתוני אשראי לגבי לקוח לשם מתן חיווי אשראי לפי סעיף 35 לחוק 1.10 ש"ח 1 ש"ח
מסירה בודדת של מידע אחר מהמאגר לגבי לקוח או בנוגע למבקש המידע שמותר למסרו לפי החוק 1.10 ש"ח 1 ש"ח
גישה שנתית למאגר המידע הבלתי מזוהה 112,980 ש"ח 100,000 ש"ח
מסירת דוח ריכוז נתונים שאיננו הדוח הראשון לשנה מסוימת שיישלח בצורה מקוונת, לפי סעיף 38(ד) לחוק 34 ש"ח 30 ש"ח
מסירת דוח ריכוז נתונים שאיננו הדוח הראשון לשנה מסוימת שיישלח בדואר, לפי סעיף 38(ד) לחוק 45 ש"ח 40 ש"ח 
עותק מדוח ריכוז נתונים שנמסר ללקוח בעבר שיישלח בצורה מקוונת 11 ש"ח 10 ש"ח
עותק מדוח ריכוז נתונים שנמסר ללקוח בעבר שיישלח בדואר 23 ש"ח 20 ש"ח
מסירת מידע שלא במסגרת דוח ריכוז נתונים שיישלח בצורה מקוונת, לפי סעיף 38(ה) לחוק 11 ש"ח 10 ש"ח
מסירת מידע שלא במסגרת דוח ריכוז נתונים שיישלח בדואר, לפי סעיף 38(ה) לחוק 23 ש"ח 20 ש"ח

 

* מהשנה הרביעית לפעילותה תשלם לשכת אשראי ולשכת מידע על עוסקים אגרה שנתית בגובה 3% מהרווח לפני מס או 22,600 שקלים חדשים, הגבוה מבין השניים.

 

להורדת צו נתוני אשראי (אגרות), התשע"ח-2017