מיופה כוח בתמורה

תנאים לרישום


מיופה כוח בתמורה יכול להיות יחיד או תאגיד.

כדי להירשם כמיופה כוח בתמורה יחיד הוגדרו התנאים הבאים:

  • בגיר
  • אזרח או תושב ישראל
  • לא הורשע בישראל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לדעת הממונה לפעול כמיופה כוח בתמורה

 

כדי להירשם כמיופה כוח בתמורה תאגיד הוגדרו התנאים הבאים:

  • נרשם בישראל
  • התאגיד / בעלי השליטה / נושאי משרה* בתאגיד לא הורשעו בישראל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אינו ראוי, לדעת הממונה, לפעול כמיופה כוח בתמורה

 

הממונה רשאי לסרב לבקשת מיופה כוח בתמורה לקבל דוח ריכוז נתונים רגיל לגבי הלקוח, אם מתקיים אחד מאלה:

  1. המבקש הוכרז פושט רגל, ואם הוא תאגיד - החליט על פירוק מרצון או שבית המשפט ציווה על הקפאת הליכים, מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו.
  2. הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה כמפורט בתנאים לרישום וטרם ניתן פסק דין סופי בעניינו או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה כאמור.
  3. קיימות נסיבות, שבשלהן סבר הממונה שאין הוא ראוי לשמש מיופה כוח בתמורה, ואם הוא תאגיד - קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא המשרה* בו או למי ששולט בו.

 

*נושא משרה - למעט דירקטור.

 

בשאלות או תקלות שקשורות לתהליך הרישום, נא לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: registration@creditdata.org.il.

בשאלות בנושא מיופה כוח בתמורה לאחר השלמת תהליך הרישום, נא לפנות בדואר אלקטרוני לכתובת: contact@creditdata.org.il