סימון נתונים שליליים שידווחו על רקע מלחמת "חרבות ברזל"

22.10.2023

הממונה על שיתוף נתוני אשראי בבנק ישראל הנחה את מקורות המידע המדווחים למאגר לזהות ולסמן את הנתונים השליליים שידווחו על רקע המצב הביטחוני והשלכותיו על אזרחי המדינה. סימון המידע יאפשר ללשכות האשראי ולנותני האשראי להבחין בין מידע שלילי שנוצר לפני המלחמה למידע שלילי שנוצר לאחר שפרצה המלחמה. 

 

במקביל פנה הממונה אל מקורות המידע ודרש מהם להקפיד לדווח על הקלות עסקיות שנתנו ללקוחות באופן שתואם לרישומים במערכות הפנימיות שלהם, אשר ככלל אינם אמורים לבטא אינדיקציה שלילית לגבי הלקוח בגין אותן הקלות. במסגרת זו ניתנו הבהרות לגבי אופן הדיווח הנדרש במקרים הבאים: דחייה או הקפאת תשלומי הלוואות, פיגורים חדשים בעסקאות, צ'קים שחזרו או הוראות לחיוב חשבון שחזרו. הנחיות אלו נועדו להבטיח דיווח נתונים מדויקים על מצב הלקוחות ולמנוע פגיעה שאינה ראויה בהם. 

 

אנו מבקשים להפנות את תשומת לב הציבור לשירותים שמציעים נותני האשראי במטרה להקל על הלקוחות. בהקשר זה מוצע ליצור קשר עם נותני האשראי שהתחייבתם להם ולבחון אפשרויות לדחייה או לפריסת תשלומים לפי הצורך. מידע נוסף ופרטי קשר אפשר למצוא באתר האינטרנט של בנק ישראל: https://www.boi.org.il/bank-of-israel/iron-swords

אנו ממליצים לפעול בתיאום עם נותני האשראי על מנת למנוע ככל שניתן מצבים של חריגה ממסגרת אשראי, החזרת צ'קים או פיגור בתשלומים. חריגה או פיגור שלא הוסדרו מראש עלולים לפגוע בדירוג האשראי וביכולת לקבל אשראי בתנאים טובים בעתיד. 

 

חוזר 03-23 סימון הערה בדיווח למאגר לאור אירועי מלחמת "חרבות ברזל"